Ondernemen in Alkmaar
Aanmelden op de nieuwsbrief. Volg ons op Twitter.

Infrastructurele maatregelen

Infrastructurele maatregelen in de Regio Alkmaar
Een kwaliteitsverbetering van de regio, goed voor bewoners en bedrijven.

Zonder infra ruit geen perspectief
In 1998 is het georganiseerd bedrijfsleven van de gemeenten Heerhugowaard, Alkmaar en Langedijk al begonnen met aandacht vragen voor de infrastructurele knelpunten, mogelijke aanpassingen en aanleg van nieuwe wegen.

De gereedschapskist moet op orde zijn
Een goede bereikbaarheid is voor veel bedrijven de meest belangrijke vestigingsvoorwaarde. Dit is de reden dat het bedrijfsleven de infrastructuur altijd voorop stelt. Woonwijken en bedrijventerreinen zijn afhankelijk van een goed wegennet. Het is dan ook vreemd dat de infrastructuur later (soms zelfs veel later) aan de ontwikkelingen van bouwlocaties wordt aangepast. Hoe kan een timmerman werken zonder gereedschapskist? Hetzelfde geldt voor een wijk of bedrijventerrein; zonder toegang zijn nieuwe locaties niet aantrekkelijk.

Dynamische regio
Met dit manifest, een totaalbeeld van de infrastructurele wensen van het bedrijfsleven, willen wij de politiek lokaal, regionaal, provinciaal en nationaal, een handvat én geheugensteuntje bieden voor de aankomende decennia. De provincie heeft de Structuurvisie 2040 vastgesteld waarin de regio boven het Noordzeekanaal op hoofdlijnen is ingericht. Deze visie dient als basis voor de uitvoeringsprogramma’s die ingaan op de details.

De lokale en regionale overheden zijn nauw betrokken bij het opstellen van deze uitvoeringsprogramma’s. Zij mogen dit wensenlijstje van het bedrijfsleven niet vergeten bij het maken van hun verkeers- en vervoersplannen. Een regionale aanpak, dus een samenhang van lokale plannen, is noodzakelijk zodat wordt voorkomen dat het oplossen van het ene knelpunt een andere veroorzaakt. Zeker nu Noord-Holland Noord de landelijke status Greenport heeft verkregen.

De dynamiek, het economisch belang, de vitaliteit van de regio en de toekomstige ontwikkelingen zijn van een goede infrastructuur afhankelijk.

Download hier het manifest ‘Infrastructurele maatregelen in de Regio Alkmaar om de vitaliteit van de gemeenten tot 2040 te optimaliseren’ (pdf)