Ondernemen in Alkmaar
Aanmelden op de nieuwsbrief. Volg ons op Twitter.

Ondernemingsfonds

Samen investeren, samen profiteren

Fonds Stimulering Economie Alkmaar
Een aantrekkelijk, goed onderhouden en veilig bedrijventerrein is voor u van groot belang! De bedrijfsomgeving is toch het verlengstuk van uw bedrijf. Het bepaalt grotendeels de uitstraling van uw bedrijf naar klanten, leveranciers en personeel. Bovendien draagt een goed verzorgd bedrijventerrein bij aan de waardevastheid van het vastgoed en een professioneel ondernemersklimaat. De kwaliteit verbeteren en behouden: dàt kan met het Ondernemersfonds.

Samen investeren
Het Ondernemersfonds is een stimuleringsfonds waaraan iedere ondernemer meebetaalt, zodat niemand meer meelift. Daaruit worden parkmanagement, beveiliging en andere activiteiten opgezet. Samen investeren in het bedrijventerrein: het Ondernemersfonds maakt het mogelijk! Het Ondernemersfonds is een initiatief dat is ontstaan vanuit Ondernemend Alkmaar. De gemeente ondersteunt het plan.

Samen profiteren
Wat door de gezamenlijke bedrijven aan middelen wordt opgebracht, vloeit ook weer terug. Ondernemers beslissen zelf over de gewenste activiteiten en het benodigde budget. Het Ondernemersfonds Alkmaar wordt in alle bedrijvengebieden in Alkmaar ingevoerd. Zo werkt iedereen samen aan, en investeert iedereen in, een aantrekkelijk bedrijventerrein voor alle ondernemers.

Wat is het Fonds Stimulering Economie Alkmaar?
Het Ondernemersfonds is een stimuleringsfonds dat door middel van parkmanagement, verbetering van infrastructuur  en evenementen aantrekkelijke, concurrerende bedrijvengebieden wil bieden.

Daarmee kan waarde worden gegenereerd en kunnen investeringen worden gepleegd.
Bij de instelling van het Ondernemersfonds is het uitgangspunt dat iedereen meebetaalt op basis van een (verplichte) heffing die door de gemeente wordt uitgevoerd.

De kosten zijn verdeeld in vijf tariefgroepen
€   295,00 voor reclame-uitingen tussen 0 – 5 m2 (voor winkelgebieden)
€   350,00 voor reclame-uitingen tussen 0 – 5 m2 (voor bedrijventerreinen)
€   475,00  voor reclame-uitingen tussen 5 – 10 m2
€ 1.075,00 voor reclame-uitingen tussen 10 – 30 m2
€ 1.500,00 voor reclame-uitingen boven 30 m2

In alle gevallen is het uitgangspunt dat de bijdrage die door het bedrijvengebied wordt opgebracht, ook weer terugvloeit naar het bedrijvengebied.

Er is een ‘service level agreement’ met de gemeente over de handhaving van het huidige serviceniveau voor het beheer van de openbare ruimte.

Het is de kans bij uitstek om collectief en commercieel te denken in de concurrentieslag met andere bedrijventerreinen.

Uw bijdrage
De bijdragen aan het Ondernemersfonds worden door de gemeente geïnd via een reclameheffing. Iedere ondernemer draagt bij. De kosten zijn afhankelijk van de grootte van de reclamevoering en variëren van 295 tot 1.500 euro per jaar, per bedrijf.

Wat krijgt u er voor terug?
• 24 uurs camerabeveiliging over het gehele terrein, inclusief toezicht, controle en opvolging
• Bewegwijzering en bebording op het terrein
• Waar nodig extra onderhoud op het terrein
• Professioneel parkmanagement
• Behartiging van belangen t.a.v. de revitalisering
• Budget voor mogelijk vervolgonderzoek Noordelijke Ontsluiting (voor bedrijventerrein Beverkoog)
• Bezuinigingen op de eigen beveiliging, verzekeringen en lidmaatschapsgelden
• Meer waardevastheid commercieel vastgoed / pensioenvoorziening
• Grotere betrokkenheid bedrijven, omdat iedereen meebeslist
• Meer onderlinge netwerken en samenwerking
• Kortom: een aantrekkelijk terrein voor klanten, leveranciers, relaties en uzelf

Uw voordeel 
Met alle bijdrages kunnen de bedrijventerreinen en winkelgebieden zich blijven ontwikkelen tot een hoogwaardig gebied. Een schoon, veilig en ongeschonden bedrijventerrein staat hoog op de prioriteitenlijst en zorgt voor een kwalitatief hoge uitstraling.

Het Ondernemersfonds levert ook financieel voordeel op: door de collectieve beveiliging bespaart iedereen op beveiligingskosten en premies van verzekeringen. De hoogte van contributie van ondernemersverenigingen kan worden bijgesteld en de precario voor op- en uitstallen verdwijnt. Het Ondernemersfonds garandeert een goed onderhouden en modern bedrijventerrein. Dit komt de waardevastheid van bedrijfspanden ten goede.