Wonen, werken en vermaak op bedrijventerrein van de toekomst

Wonen, werken en vermaak op bedrijventerrein van de toekomst

Werklocaties, zoals bedrijventerreinen, gaan in hun huidige vorm verdwijnen. In de toekomst kunnen we er ook wonen en recreëren.

Tegelijkertijd moeten bedrijven die willen uitbreiden daar de ruimte voor krijgen. De overheden binnen de Metropoolregio Amsterdam (MRA) hebben hierover nieuwe afspraken gemaakt. De overheden in de MRA werken samen aan een goede verdeling van de verschillende functies over de hele regio. De afspraken die nu zijn gemaakt, komen voort uit een groeiende behoefte aan een nieuw soort werkplekken.

Ontwikkelingen
De manier waarop we werken, verandert continu onder invloed van allerlei maatschappelijke en technische ontwikkelingen. Zo komen er steeds meer ZZP’ers en kleine bedrijven, die steeds vaker thuis, in koffiezaken of op andere ontmoetingsplekken werken. Door de toenemende behoefte aan samenwerking en kennisdeling winnen werkplekken die goed met het openbaar vervoer te bereiken zijn aan populariteit. Onder invloed van technologische vooruitgang gaan werken en wonen op dezelfde locatie steeds beter samen.

Inspelen op veranderende behoeften
Jaap Bond, gedeputeerde Economische Zaken van de provincie Noord-Holland: “Bedrijvigheid betekent werkgelegenheid, een belangrijke voorwaarde voor welzijn. Daarom willen we dat de Metropoolregio Amsterdam een aantrekkelijke vestigingsplaats blijft voor nieuwe en bestaande bedrijven. Als overheden moeten we daarom inspelen op de veranderende behoeften van ondernemers.”

Het juiste bedrijf op de juiste plek
Binnen de Metropoolregio Amsterdam zijn tot 2030 meer dan voldoende plekken aangewezen voor bedrijventerreinen en kantoorlocaties. Niet op al die werklocaties is een combinatie met wonen en recreëren mogelijk of wenselijk. Ook is niet iedere vorm van bedrijvigheid te combineren met wonen.

Bond: “Het juiste bedrijf op de juiste plek, daar gaat het om. Wil je als MRA in de top vijf van aantrekkelijke Europese vestigingslocaties blijven, dan moet je als gemeenten en provincies over je grenzen heen kijken.”

Wethouder Eric van der Burg, Ruimtelijke Ordening en Grondzaken van de gemeente Amsterdam, beaamt dat: “Om op de juiste plekken ruimte voor wonen en onderwijs te creëren, zullen sommige bedrijven elders beter op hun plek zijn. Een goede samenwerking tussen de overheden onderling, maar ook met ondernemers en kennisinstellingen is daarbij cruciaal.”

Ruimte voor Werken in de MRA van Morgen
De gemeenten en provincies in de Metropoolregio Amsterdam hebben zich verenigd in het Platform Bedrijventerreinen en Kantoorlocaties (Plabeka) om het aanbod van en de behoefte aan werklocaties met elkaar in balans te brengen en te houden. In opdracht van Plabeka is het rapport ‘Ruimte voor Werken in de MRA van Morgen 2017 – 2030’ opgesteld. Dit rapport gaat in op maatschappelijke trends en ontwikkelingen die invloed hebben op de behoefte aan werklocaties en op het (geplande) aanbod en de vraag per deelregio.

De overheden in de MRA hebben op basis van dit rapport afspraken gemaakt over de ontwikkeling van nieuwe werklocaties, de transformatie naar gemengde woonwerkgebieden en de herstructurering van verouderde bedrijventerreinen. Zo moeten er plekken worden geboden voor bedrijven die vanuit binnenstedelijke locaties naar andere plekken willen of moeten verhuizen.

Plabeka
Binnen Plabeka werken de gemeenten Amsterdam, Haarlem, Haarlemmermeer, Velsen, Zaanstad, Purmerend, Amstelveen, Hilversum, Almere en Lelystad en de provincies Noord-Holland en Flevoland samen. Gedeputeerde Bond is voorzitter van Plabeka. De genoemde gemeenten vertegenwoordigen de regio’s Almere-Lelystad, Amstelland-Meerlanden, Amsterdam, Gooi en Vechtstreek, Haarlem, IJmond en Zaanstreek-Waterland.